טופס בקשה להעברת כספים ממסלול למסלול

לצורך ביצוע העברה בין מסלולים באותה קופה, על העמית/ה למלא טופס בקשה להעברת כספים ממסלול למסלול.
על העמית/ה לצרף לטופס הבקשה צילום ת.ז. (או צילום דרכון אם מדובר בתושב/ת חוץ).
עמיתים בעלי מספר חשבונות המעוניינים להעביר כספים בין מסלולים ביותר מחשבון אחד ימלאו טופס בקשה נפרד עבור כל חשבון.
ככול שקיים רכיב פיצויים נדרש אישור המעסיק לצורך העברת כספי הפיצויים למסלול שאינו מסלול ברירת המחדל המותאם לגיל החוסך.
ניתן להעביר את טופס הבקשה בצירוף צילום תעודת הזהות בפקס למס': 072-2790100  

דברי הסבר – העברה בין מסלולים

טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולים